0) return true; else return false; } $mobile = detect_mobile(); if($mobile === true) echo '
'; else echo '
'; //echo('
'); ?>
Thông tin du lịch
';?>';?> (01-01-1970)

Pay Pal
Hỗ trợ trực tuyến
Thời tiết

Đối tác
Copyright © 2014 Mỹ Phước Hotel. All Rights Reserved - '; ?>
?>